Tillgängligheten i Nybro

Tillgänglighetsguiden är en inventering av publika lokaler/platser i Nybro kommun och beskriver hur väl de är anpassade ur ett funktionshindersperspektiv. Tekniska förvaltningen har genomfört inventeringen på uppdrag av Nybro Funktionshinderråd. Utförlig information om tillgänglighetsguiden.